Programul ERASMUS + Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Care este structura programului Erasmus+?

Care este structura programului Erasmus+?

Pentru a-și atinge obiectivele, programul Erasmus+ prevede punerea în aplicare a următoarelor acțiuni în perioada 2021-2027:

Acțiunea-cheie 1 – mobilitatea persoanelor

Această acțiune-cheie sprijină:

 • Mobilitatea cursanților și a personalului : oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară pentru elevi, studenți, stagiari și tineri, precum și pentru cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din instituțiile de învățământ și din organizațiile societății civile;

 • Activitățile de participare a tinerilor: inițiative locale și transnaționale conduse de tineri, gestionate de grupuri informale de tineri și/sau de organizații de tineret, pentru a ajuta tinerii să se implice și să învețe să participe la viața democratică, sporind nivelul de sensibilizare cu privire la valorile comune și la drepturile fundamentale ale Uniunii Europene, facilitând întâlnirile dintre tineri și factorii de decizie la nivel local, național și european și contribuind la obiectivele comune ale Uniunii Europene.

 • Inițiativa DiscoverEU: o acțiune care le oferă tinerilor cu vârsta de 18 ani șansa de a avea o experiență pe termen scurt, individuală sau în grup, de călătorie prin Europa. Ca activitate de învățare informală, inițiativa DiscoverEU este menită să le dezvolte participanților sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană și să le permită să exploreze diversitatea culturală a acesteia. De asemenea, inițiativa urmărește să le ofere tinerilor aptitudini și competențe valoroase pentru viața lor viitoare, precum și să îi inspire să adopte un stil de călătorie durabil, în special, și să devină mai conștienți de importanța mediului, în general. Inițiativa DiscoverEU include o acțiune generală, prin intermediul căreia tinerii se pot înscrie direct pe Portalul european pentru tineret, precum și o acțiune de incluziune. Acțiunea de incluziune din cadrul inițiativei DiscoverEU urmărește să le faciliteze tinerilor cu mai puține oportunități participarea în cadrul inițiativei în condiții de egalitate cu colegii lor.

 • Programul oferă oportunități pentru învățarea limbilor străine participanților care desfășoară o activitate de mobilitate în străinătate. Acest sprijin va fi oferit în principal prin intermediul platformei de sprijin lingvistic online (OLS) a programului Erasmus+, adaptată în funcție de necesitățile sectoarelor individuale, întrucât învățarea online oferă avantaje în materie de acces și flexibilitate pentru învățarea limbilor străine. În anumite cazuri, adică atunci când învățarea online nu este cel mai bun instrument pentru a răspunde necesităților grupului-țintă, vor fi oferite forme suplimentare de sprijin lingvistic.

 • Schimburi virtuale în sectorul învățământului superior și al tineretului: activități interpersonale online care promovează dialogul intercultural și dezvoltarea competențelor non-tehnice, între persoane din țări terțe care nu sunt asociate la program, din statele membre ale UE sau din țări terțe asociate la program. Acestea se desfășoară în cadrul unor grupuri mici și sunt întotdeauna moderate de un facilitator instruit.

 Acțiunea-cheie 2 – cooperarea între organizații și instituții

Această acțiune-cheie sprijină:

Parteneriatele pentru cooperare, inclusiv:
 • Parteneriatele de cooperare: Obiectivul principal al parteneriatelor de cooperare este de a permite organizațiilor să sporească relevanța și calitatea activităților lor, să își dezvolte și să își consolideze rețelele de parteneri, să își sporească capacitatea de a opera în comun la nivel transnațional, stimulând internaționalizarea activităților lor prin schimbul sau elaborarea de noi practici și metode, precum și prin partajarea și confruntarea ideilor.

 • Parteneriatele la scară mică: această acțiune vizează extinderea accesului la program pentru actorii la scară mică și pentru persoanele care au un acces dificil la învățământul școlar, la învățământului pentru adulți, la educația și formarea profesională, la activitățile de tineret și la sport. Prin acordarea unor granturi mai reduse organizațiilor, pe o durată mai scurtă de timp și cu cerințe administrative mai simple în comparație cu parteneriatele de cooperare, această acțiune urmărește să se adreseze organizațiilor de bază, organizațiilor nou-venite în cadrul programului și organizațiilor cu mai puțină experiență, reducând barierele la intrare în program pentru organizațiile cu capacitate organizațională mai mică.

Parteneriatele pentru excelență, inclusiv:
 • Universitățile europene: această acțiune sprijină emergența rețelelor ascendente ale instituțiilor de învățământ superior, care va conduce cooperarea transfrontalieră la următorul nivel de ambiție, prin elaborarea de strategii comune pe termen lung pentru educație, cercetare și inovare de înaltă calitate, bazate pe o viziune și pe valori comune.

 • Centrele de excelență profesională (CEP): această inițiativă sprijină o abordare ascendentă a excelenței profesionale, care implică o gamă largă de părți interesate de la nivel local și care permite instituțiilor de educație și formare profesională (EFP) să își adapteze rapid oferta de competențe la evoluția nevoilor economice și sociale. Aceste instituții își desfășoară activitatea într-un context local specific, creând ecosisteme de competențe pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială, și colaborează cu centre de excelență profesională din alte țări prin intermediul unor rețele internaționale de colaborare. Ele oferă oportunități pentru formarea profesională inițială a tinerilor, precum și pentru continuarea perfecționării și recalificării adulților, prin intermediul unei oferte flexibile și adecvate de formare care să răspundă nevoilor unei piețe dinamice a forței de muncă, în contextul dublei tranziții verzi și digitale;

 • Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice (Erasmus+ Teacher Academies): obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic pentru a înființa academii Erasmus+ pentru cadrele didactice, care vor dezvolta o perspectivă europeană și internațională în domeniul învățământului pedagogic. Aceste academii vor adopta multilingvismul și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii educaționale a UE și vor contribui la obiectivele Spațiului european al educației.

 • Acțiunea Erasmus Mundus: această acțiune vizează încurajarea excelenței și internaționalizarea la nivel mondial a instituțiilor de învățământ superior prin intermediul unor programe de studii – la nivel de masterat – furnizate în comun și recunoscute în comun de instituțiile de învățământ superior din Europa și deschise instituțiilor din alte țări ale lumii.

Parteneriatele pentru inovare, inclusiv:
 • Alianțele pentru inovare: această acțiune vizează încurajarea cooperării strategice dintre actorii-cheie din sectorul învățământului superior și al educației și formării profesionale, din sectorul întreprinderilor și din cel al cercetării – „triunghiul cunoașterii” –, pentru a încuraja inovarea și modernizarea sistemelor de educație și formare în ceea ce privește identificarea și furnizarea setului potrivit de aptitudini, cunoștințe și competențe pentru a satisface cererea viitoare de pe piața muncii în sectoarele și domeniile strategice pentru creșterea durabilă și pentru competitivitatea Europei.

 • Proiectele orientate spre viitor: Această acțiune va urmări să încurajeze inovarea, creativitatea, participarea, precum și antreprenoriatul social în diferite domenii ale educației și formării. Acțiunea va sprijini ideile orientate spre viitor care răspund priorităților-cheie europene și care au potențialul de a fi difuzate la scară largă și de a contribui la îmbunătățirea sistemelor de educație și formare, precum și de a exercita un efect inovator semnificativ, în ceea ce privește metodele și practicile, asupra tuturor tipurilor de învățare și asupra cadrelor de participare activă pentru coeziunea socială a Europei.

Proiectele de consolidare a capacităților, incluzând:

 • Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior: această acțiune sprijină proiectele de cooperare internațională bazate pe parteneriate multilaterale între organizații active în domeniul învățământului superior din statele membre ale UE sau din țări terțe asociate la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Acestea urmăresc să susțină relevanța, calitatea, modernizarea și accesibilitatea învățământului superior din țări terțe care nu sunt asociate la program, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile.

 • Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul educației și formării profesionale: această acțiune în domeniul educației și formării profesionale sprijină proiectele de cooperare internațională bazate pe parteneriate multilaterale între organizații active în domeniul EFP din statele membre ale UE, din țări terțe asociate la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Aceste proiecte urmăresc să susțină relevanța, accesibilitatea și capacitatea de adaptare ale instituțiilor de educație și formare profesională din țările terțe care nu sunt asociate la program, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile.

 • Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul tineretului: această acțiune sprijină cooperarea și schimburile în domeniul tineretului dintre organizațiile din statele membre ale UE, din țările terțe asociate la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program și include activități de învățare nonformală cu accent pe creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tineri în afara sistemelor formale de învățământ, asigurând totodată participarea activă a tinerilor.

 • Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul sportului: acțiunea va sprijini proiectele de cooperare internațională bazate pe parteneriate multilaterale între organizații active în domeniul sportului din statele membre ale UE, din țări terțe asociate la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Aceste proiecte urmăresc să sprijine activități și politici în domeniul sportului în țări terțe care nu sunt asociate la program, ca mijloc de promovare a valorilor, precum și ca instrument educațional pentru promovarea dezvoltării personale și sociale a persoanelor și pentru crearea unor comunități cu un nivel mai mare de coeziune.

Evenimentele sportive non-profit: această acțiune va sprijini pregătirea, organizarea și monitorizarea unor evenimente sportive non-profit, organizate fie într-o singură țară, fie în mai multe țări de către organizații non-profit sau de către organisme publice active în domeniul sportului. Aceste evenimente vor avea drept obiectiv sporirea vizibilității acțiunilor Erasmus+ în domeniul sportului, precum și sensibilizarea cu privire la rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activităților fizice care întăresc sănătatea.

Platformele digitale, precum eTwinningPlatforma electronică pentru educația adulților în Europa (EPALE)platforma School Education Gateway (SEG) și Portalul european pentru tineret, vor oferi spații virtuale de colaborare, baze de date pentru găsirea de parteneri, comunități de practică și alte servicii online pentru cadrele didactice, pentru formatori, pentru lucrătorii de tineret, factorii de decizie și alți practicieni, precum și pentru elevi, tineri și cursanți adulți din Europa și din afara ei.

Acțiunea-cheie 3 – sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare

Această acțiune-cheie sprijină:

Acțiunea „Tineretul european împreună” (care vizează atât organizațiile de tineret de la nivel local, cât și organizații mai mari) care susține parteneriate transfrontaliere. Activitățile desfășurate în cadrul acestei acțiuni ar trebui să contribuie la extinderea acțiunilor de informare la tineri pentru a asigura o diversitate de voci și pentru a ajunge la grupuri diverse de tineri din cadrul și din afara organizațiilor de tineret, inclusiv la tinerii cu mai puține oportunități. Aceste activități ar trebui să implice o varietate de canale tradiționale și digitale și să faciliteze dezvoltarea de parteneriate și de rețele, favorizând participarea și accesul ONG-urilor și mișcărilor de tineret de la nivel local.

În plus, această acțiune-cheie include:

 • Acțiuni care vizează pregătirea și sprijinirea punerii în aplicare a agendei de politici a UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, inclusiv a agendelor sectoriale pentru învățământul superior, pentru educația și formarea profesională, pentru școli și învățământul pentru adulți, în special prin facilitarea guvernanței și a funcționării metodelor deschise de coordonare.

 • Realizarea de experimentări în materie de politici europene, conduse de autorități publice de nivel înalt, care implică efectuarea de studii pe teren cu privire la măsurile de politică în mai multe țări, pe baza unor metode de evaluare sigure. În conformitate cu Strategia UE pentru tineret, se va acorda, de asemenea, sprijin financiar structurilor care animă grupurile de lucru naționale desemnate de fiecare autoritate națională în cadrul dialogului UE cu tinerii la nivel național.

 • Acțiuni care vizează colectarea de dovezi și cunoștințe cu privire la sistemele și politicile din domeniile educației, formării, tineretului și sportului la nivel național și european, pentru a facilita elaborarea temeinică a politicilor. Colectarea și analiza dovezilor vor fi realizate prin anchete statistice și studii la nivelul UE sau la nivel internațional, precum și prin expertiză tematică și specifică fiecărei țări.

 • Acțiuni care facilitează transparența și recunoașterea competențelor și calificărilor, precum și transferul de credite, pentru a stimula asigurarea calității, pentru a sprijini validarea învățării nonformale și informale, gestionarea și orientarea competențelor. Acest domeniu va include, de asemenea, sprijinul acordat organismelor sau rețelelor naționale și europene, care facilitează schimburile transeuropene, precum și dezvoltarea unor parcursuri flexibile de învățare între diferite sectoare ale educației, formării și tineretului și între cadrele de învățare formală, nonformală și informală.

 • Acțiunile care încurajează dialogul în materie de politici cu părțile interesate din Uniunea Europeană și din afara acesteia, de exemplu, prin conferințe, evenimente și alte activități care implică factorii de decizie, practicienii și alte părți interesate din domeniile educației, formării, tineretului și sportului, pentru a sensibiliza cu privire la agendele de politici europene relevante și pentru a promova Europa ca o destinație excelentă pentru studiu și cercetare.

 • Cooperarea cu organizațiile internaționale cu expertiză și capacitate analitică recunoscute la scară largă (cum ar fi OCDE și Consiliul Europei), pentru a consolida impactul și valoarea adăugată a politicilor în domeniile educației, formării și tineretului;

Citit 1857 ori

Articole recente - Administrator

Mai multe din această categorie: Programul ROSE »